תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר   www.inhale.co.il .
אתר אינטרנט זה, נועד למתן שירות של INHALE .
בכניסתכם לאתר אתם מביעים את הסכמתכם לתנאים הבאים:

כללי

אתר זה נועד לשימושכם הפרטי והאישי. אינכם רשאים, לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאתנו. כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר הינו על המשתמשים. מובהר, למען הסר ספק כי איננו אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא. היה וייוצר נזק למשתמשי האתר כתוצאה משימוש באתר, מוסכם כי הפיצוי לו יהיו זכאים משתמשי האתר לא יעלה על התמורה ששילמו בגין קבלת השירותים מהאתר. 

אנא היוועצו עם רופא בטרם תרגול באתר
אימון גופני עלול להיות מתיש, והוא כרוך בסיכון לפציעות, לעיתים אף פציעות קשות. האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ רפואי, ואין לראות בו ככזה. הנכם מתבקשים להיוועץ ברופא בטרם תתחילו לתרגל באתר, ולקבל אישור רפואי לביצוע הפעילויות המודרכות באתר. בכל מקרה, הנכם מצהירים כי מצב בריאותכם תקין, כי אין כל מניעה רפואית לביצוע הפעילויות באתר, כי אתם הנושאים הבלעדיים בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, כתוצאה מפעילות גופנית באמצעות מי משירותי האתר, וכי לא תהיה לכם כל טענה כנגדנו.
 

ילדים אינם מורשים להשתמש באתר

האתר ותכניו מותאמים למבוגרים, ואסור לילדים מתחת לגיל 18 לעשות באתר כל שימוש. אם נודע לכם כי ילדים מתחת לגיל 18 נרשמו לאתר או עשו בו כל שימוש, אנא יידעו אותנו מידית באימייל: sivanhalfon5@gmail.com

קנין רוחני.

© תוכנו של אתר האינטרנט www.inhale.co.il    מוגן בזכויות יוצרים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו –הם של בעלי האתר בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה מראש  של INHALE סימני המסחר באתר הינם קניינו של INHALE –בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעל האתר.

מידע ותכנים באינטרנט

האמור באתר הוא הבעת דעה ואין לראותו כייעוץ, או כתחליף לייעוץ.
מנוע החיפוש ודף הקישורים של האתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידנו או מי מטעמו, איננו יכולים לשלוט בהם או לפקח עליהם. יכול ותמצאו שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, אולי אתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
אנו מעודדים אתכם להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחסו למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכרו כי המידע איננו תחליף להתייעצות פרטנית עם אנשי המקצוע המתאימים.
אנו עושים כל מאמץ, שהקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים, איך איננו יכולים להתחייב כי כך אכן יהיה בכל עת. אנו רשאים למחוק קישורים שנכללו באתר בעבר, ללא כל הודעה מוקדמת, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתנו המוחלט. העובדה שקיים באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אינדיקציה לאישור שלנו לכך שהמידע באותו אתר מלא, מהימן, עדכני או אמין.
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים
אנו לא נישא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא
למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם כי יכול וחלק משירותי האתר יבוצעו מרחוק, באמצעות שיחות טלפון או וידאו. הנכם מסכימים בזאת להתבטא בשיחות אלו בצורה מכובדת וחברית, להשתמש בשפה ובלבוש הולמים ולקיים את השיחות ממקום שיאפשר עמידה בתנאים אלו, ושלא יחשוף אחרים לשיחה או למצלמה.  עוד הנכם מאשרים כי ידוע לכם שלא נאפשר תכנים מיניים, אלימים, או תכנים פוגעניים מכל סוג שהוא. אנו שומרים את הזכות הבלעדית להפסיק שיחות או להרחיק משתתפים משיחות, בכל מקרה בו מי מהמשתתפים לא יכבדו את המשתתפים האחרים בשיחה או ישתפו תכנים פוגעניים. משתתפים כאלו לא יהיו זכאים להחזר תשלומים שכבר ביצעו, ולא יהיו זכאים להמשך קבלת שירותים מאתנו, גם אם נותרה בחשבונם אצלנו יתרת זכות. כיוון שהשיחות מבוצעות בשידור חי, אין ביכולתנו לשלוט בצדדים אחרים לשיחה, ולא תהיה לכם כל טענה בשל תכנים לא הולמים שיכול ויועלו על ידי צדדים שלישיים.

מדיניות החזר וביטולים 

ניתן לבטל השירות בתוך 14 ימים ממועד רכישת השירות, באמצעות הודעה בכתב, ובלבד שהודעה זו התקבלה לפחות יומיים לפני מועד השירות, אלא אם הוסכם אחרת. דמי הביטול יעמדו על 5% משווי העסקה, או 100 ש״ח לפי הנמוך מבינהם.

פרטיות

פרטיות המשתמשים שלנו חשובה לנו ואנו עושים מאמץ למלא אחר כל דרישות חוקי הפרטיות הרלוונטיים. מדיניות הפרטיות שלנו היא חלק בלתי נפרד ממסמך זה. תוכלו למצוא אותה בכתובת www.inhale.co.il/privacy-policy.

אחריות 

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם, "as-is". השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי אנו לא נישא בשום אחריות לשום נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר, וכי אף אם תתקבל טענה כי נגרם למי מהמשתמשים נזק כתוצאה מהשימוש באתר, התרופה היחידה לנזקים האמורים תהיה, לכל היותר, החזר החלק היחסי של התשלום עבור שירות שלא מומש.
לא ניתן להתאים את השירותים והמידע שאנו מעניקים באתר לצרכיו של כל אדם ואדם.  לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם מגבלותיהם, התאמתם לצרכיכם או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמכם באתר.
אנא זכרו כי פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
איננו מתחייבים, כי למסרים שתפרסמו באתר תהיה היענות, ואינו יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבלו בעקבות הפרסום, או מי יגיב למידע שתפרסמו. אנו לא נישא כלפיכם (או כלפי מי מטעמכם באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום).
איננו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים או תכנים שיפורסמו על-ידיכם. כל החלטה שתקבל ביחס לפרסומים באתר זה הינה באחריותם המלאה של המשתמשים בלבד.
איננו מתחייבים כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: איננו מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתנו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
הצדדים מוותרים על זכותם לברר סכסוכים ביניהם בבית משפט. כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר לשימוש באתר זה יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

האמור בתקנון זה יחול על כל משתמשי האתר, ללא כל קשר לזהותם המינית, האתנית, הדתית או אחרת.